//
Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, hogy az Adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató) figyelmesen olvassa el,
mert az itt található rendelkezéseket az EuroCom Kommunikációs Kft. (továbbiakban: EuroCom), mint
adatkezelő minden olyan esetben alkalmazza, amikor Ön az eurocom.wordpress.com, illetve eurocom.live weboldalon keresztül olyan
szolgáltatást vesz igénybe, amelyhez a személyes adatainak megadása szükséges. Amennyiben Ön
személyes adatait az eurocom.wordpress.com, illetve eurocom.live weboldalon szolgáltatás igénybevétele céljából megadja, abban az
esetben jelen Adatkezelési tájékoztató szempontjából felhasználónak minősül. A személyes
adatait Ön önkéntesen szolgáltatja. Amennyiben Ön a korábban igénybe vett szolgáltatást nem
kívánja tovább igénybe venni, biztosítjuk a jogot a szolgáltatás igénybevétele megszüntetéséhez.
Az Ön által szolgáltatott személyes adatokat (név, e-mail cím, intézményi adatok) kizárólag arra a
célra használjuk, amelyre Ön azt szolgáltatta. A személyes adatait – a jogszabály, vagy jogerős
bírósági, illetve hatósági határozat általi kötelezés esetét kivéve – harmadik személynek nem adjuk
ki, azokat kizárólag az EuroCom-on belül kezeljük.
Jelen Tájékoztató célja, hogy meghatározza az EuroCom által az eurocom.wordpress.com, illetve eurocom.live weboldalon a felhasználók által
megadott és az EuroCom által kezelt személyes adatok kezelésének törvényes rendjét és biztosítsa az
információs önrendelkezési jog érvényesülését minden felhasználó számára, egyúttal megadja – a
hatályos jogszabályoknak megfelelően – az adatkezelés megkezdését megelőző kötelező
tájékoztatást és ismertesse adatkezelési elveit.
Az EuroCom mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Tájékoztató tartalmát és
kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen
Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy adatot vagy információt kizárólag abban az esetben
bocsásson az EuroCom rendelkezésére, ha a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ
rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és azt kifejezetten
elfogadja.
Az eurocom.wordpress.com, illetve eurocom.live weboldalon az EuroCom – Romániai Sajtófigyelő hírlevélre regisztráló
felhasználók a regisztrációval elfogadják a Tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt.
1./ Általános tudnivalók, a Tájékoztató módosítása
A személyes adatokat a jogszabályokkal összhangban, tisztességes módon kezeljük. A személyes
adatokkal kapcsolatos fogalmakat az Adatvédelmi Törvény rendelkezéseivel összhangban
alkalmazzuk.
Az EuroCom tiszteletben tartja és védi azok személyes adatait is, akik
weboldalán keresztül kapcsolatba kerülnek vele. Az adatkezelésre különösen az alábbi
jogszabályok az irányadók:
• Magyarország Alaptörvénye VI. cikkének (2) és (3) bekezdései (személyes adatok
védelméhez fűződő jog)
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Adatvédelmi Törvény)
• 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről
• 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
• 2008. XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról.
Szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük, és ennek keretén belül frissítjük holnapunkat, illetve
telepítünk új technológiákat, ami szükségessé teheti ezen Tájékoztató módosítását. Az EuroCom mint
adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatóját később megváltoztassa, módosítsa. Erre
különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé
teszi. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő az eurocom.wordpress.com, illetve eurocom.live oldalon teszi közzé. A módosítás az
eurocom.wordpress.com, illetve eurocom.live oldalon történő közzétételtől hatályos. Javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa a
hivatkozott weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat, frissítéseket.
2./ Üzemeltető, adatkezelő
Az eurocom.wordpress.com, illetve eurocom.live honlap üzemeltetője az EuroCom. Az eurocom.wordpress.com, illetve eurocom.live honlapon megadott
személyes adatok vonatkozásában adatkezelő és adatfeldolgozó az EuroCom.
3./ Adatkezelési alapelvek az eurocom.wordpress.com, illetve eurocom.live honlap adatkezelése során
Az EuroCom a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten
kezeli. Szolgáltatásunk során csak azon személyes adatokat kérjük és kezeljük, amelyek a
szolgáltatás nyújtása során elengedhetetlenül szükségesek. Személyes adatot megfelelő
tájékoztatás után, az érintett beleegyezésével kezelünk. Az érintett felhasználó a beleegyezését
akként adja meg, hogy a regisztráció során elfogadja jelen Adatkezelési tájékoztatót.
Az EuroCom jogszabály által előírt vagy lehetővé tett esetben – különösen hivatalos bírósági, rendőrségi
megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az
EuroCom érdekeinek sérelme stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett általa
kezelt adatait.
Önnek bármikor jogában áll, hogy visszavonja személyes adatainak kezelésével kapcsolatban tett
nyilatkozatát.
4./ Személyes adatok továbbadása harmadik személy részére
Az eurocom.wordpress.com, illetve eurocom.live honlap látogatóiról a protokollfájlban rögzített adatokat csak abban az esetben adjuk
tovább harmadik személynek, ha arra jogszabály vagy bírói végzés/ítélet kötelezi az EuroCom-ot, illetve,
ha egy, az eurocom.wordpress.com, illetve eurocom.live internet infrastruktúráját érő támadással kapcsolatos büntetőeljárás vagy
jogkövetés szükségessé teszi. Az adatokat üzleti vagy nem üzleti célra nem adjuk tovább.
5./ Cookie kezelés
Az eurocom.wordpress.com, illetve eurocom.live oldalon nyújtott szolgáltatás javítása érdekében cookie-kat, vagyis sütiket használunk.
Ezek a személyes azonosításra nem alkalmasak, pusztán a munkamenet statisztikai azonosítására
szolgálnak. Amennyiben ezzel Ön nem ért egyet, lehetősége van a böngészőbeállítások között
letiltani a sütiket. Amennyiben ezt megteszi, előfordulhat, hogy oldalunk hibásan vagy nem
teljesen jelenik meg.
6./ Az eurocom.wordpress.com, illetve eurocom.live oldalon kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és
időtartama
• Az adatkezelő megnevezése: EuroCom Kommunikációs Kft.
• Az adatfeldolgozó megnevezése: az EuroCom Kommunikációs Kft. azon munkatársai,
akiknek munkaköri feladatai között szerepel az eurocom.wordpress.com, illetve eurocom.live oldalon történő regisztrációk
feldolgozása.
• Az adatok forrása: hírlevélre feliratkozás.
• Az adatkezelés célja: A 2018. május 25. napját követően rendszeresen küldött hírlevelek, összefoglalók. Jövőben esetleg megrendezésre kerülő,
konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, zártkörű- és nyilvános előadások (a
továbbiakban: Rendezvények) részvételére jelentkezők, regisztrálók rögzítése,
nyilvántartása a Rendezvények jelentkezőinek létszámának megállapítása és a
Rendezvényekre történő belépésre jogosultság ellenőrzése céljából, valamint a jövőbeli
Rendezvényekről történő értesítés, hírlevél formájában; továbbá az érintettek
kérelmeinek, kérdéseinek és panaszainak megválaszolása
• Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (a 2011. évi CXII. törvény
alapján)
• Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelés a Hozzájárulók által adott hozzájárulás
megszűnéséig.
• A tényleges adatkezelés helye: Budapest, 1095 Budapest, Tinódi u. 4.
• Az adatok törlési határideje: Legkésőbb az érintett Hozzájárulók önkéntes törlési kérelme
alapján a kérelem kézhezvételétől számított 3 (három) munkanap.
• Az érintettek köre: hírlevélre jelentkező, regisztráló személyek; illetve jövőbeni esetleges rendezvényekre jelentkező, regisztráló személyek
• Kezelt adatok köre: Név, beosztás, e-mail cím, az őt delegáló cég/intézmény neve,
továbbá, ha a felhasználó önként megadja a regisztráció során, akkor az őt delegáló
cég/intézmény neve és címe, illetve telefonszáma.
Az érintett az eurocom.wordpress.com, illetve eurocom.live oldalon történő regisztráció során adatainak megadásával elfogadja az
Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, és hozzájárul ahhoz, hogy személyes
adatait az EuroCom Kommunikációs Kft. kezelje és feldolgozza.
Bármely érintett felhasználó az e-mail-címének és személyes adatainak megadásakor egyúttal
felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail-címről kizárólag ő ad meg – helytálló – adatokat
és vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail-címen történt
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mailcímet
regisztrálta.
Felhívjuk az érintett felhasználók figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják
meg, akkor a felhasználók kötelezettsége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
7./ Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: EuroCom Kommunikációs Kft.
Cím: Budapest, 1095 Tinódi utca 4.
Telefon: (06-20) 943-4102
E-mail: eurocom.rs.info@gmail.com; paszkanzs@gmail.com
8./ Jogorvoslati lehetőség
Amennyiben az EuroCom Kommunikációs Kft. az adatvédelmi elveinek nem megfelelően járna el,
az érintettek jogorvoslattal élhetnek a következő törvények rendelkezései szerint: 2011. évi CXII.
törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, és az 1998. évi VI.
törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981.
január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről.
Az érintett kérelmezheti az EuroCom Kommunikációs Kft-nél:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
A kérelmet minden esetben e-mail-ben a eurocom.rs.info@gmail.com e-mail-címre, vagy postai úton az EuroCom Kommunikációs Kft. (Budapest, 1095 Tinódi utca 4.) címére kell elküldeni.
Az EuroCom Kommunikációs Kft. a kérelmet kizárólag akkor tekinti hitelesnek, ha az e-mail-ben küldött kérelem a
regisztráció során megadott e-mail-címről érkezik, a postai úton küldött kérelmet pedig akkor, ha
a kérelmező személye a kérelem alapján egyértelműen beazonosítható.
Az érintett kérelmére az EuroCom Kommunikációs Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa
kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és
milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában
adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos
területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb
esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.
Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja
megszűnt, az adatkezelés időtartama lejárt vagy azt a bíróság, vagy az adatvédelmi biztos
elrendelte.
Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés
céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű
felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról,
illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással
érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak
közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Jogorvoslattal, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu
Jelen Adatkezelési tájékoztató hatályos 2018. május 25. napjától.
JOGI NYILATKOZAT
A honlapon, az EuroCom Kommunikációs Kft. közösségi médiafelületein megtalálható bármely
tartalom, az oldal(ak) bármely alkotóeleme, szöveg, fénykép, ábra, dokumentum, információ,
animáció, ide értve azok megjelenését, elrendezését, szerzői jogi védelem alatt áll, amely csak az
EuroCom Kommunikációs Kft. (továbbiakban: EuroCom) előzetes írásbeli engedélyével használható
fel. Fentiekből adódóan tilos az EuroCom engedélye nélkül a honlapok és weboldalak tartalmának
egészét vagy egyes részeit bármely formában terjeszteni, vagy a saját személyes használatot
meghaladó mértékben kinyomtatni, azokat nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. A honlap
semmilyen részlete nem másolható bármilyen más honlap részévé, sem bármilyen információs
rendszer részévé.
A honlapon található egyes képmegjelenések, információk, cikkek, harmadik személy szerzői jogi
védelme alatt állnak. Ezeket felhasználni kizárólag a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.
rendelkezései szerint lehetséges, minden e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző
hozzájárulása szükséges.
A tartalomszolgáltató szellemi alkotása, a tartalomszolgáltató hozzájáruló nyilatkozata esetén is
csak a honlap tartalmával azonos célra, a forrás megjelölésével használható fel, az információk,
képek, dokumentumok, adatok, módosítása nélkül.
Minden egyéb célú felhasználás a honlap tartalmát illetően, illetve a honlap tartalmának bármely
megváltoztatása a tartalomszolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül, szigorúan tilos.
A honlap letöltéséből eredő bármilyen kár megtérítését a tartalomszolgáltató kizárja. A
tartalomszolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért és különösen a tartalomszolgáltató
nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos kárért.

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

Főtámogatók

KEDVENCEINK

%d blogger ezt szereti: